„Dziedzictwo kulturowe to potężna siła.
Ma głębokie korzenie i długi żywot.”

Gladwell Malcolm

Fundacja Inicjatywy Społeczne i Dziedzictwo Kulturowe zwana dalej Fundacją.

Inicjatywa ustanowienia Fundacji zrodziła się z potrzeby połączenia różnorodnych inicjatyw społecznych, pasji, metod, oraz ludzi działających na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w oparciu o wspólne wartości. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Dla ułatwienia współpracy z partnerami zagranicznymi Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Misja

Misją Fundacji jest rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy regionu, a także ochrona, zachowanie i promocja Dziedzictwa Kulturowego Materialnego i Niematerialnego, Historycznego i Przyrodniczego Polski i Polaków.

Cele fundacji

 • Rozwój społeczności i wspólnot lokalnych.
 • Kształtowanie tożsamości i postaw społeczności lokalnych, oraz dokumentowanie, archiwizowanie i opracowywanie najistotniejszych elementów i zjawisk w zakresie ruchu artystycznego, folkloru i sztuki ludowej.
 • Wzrost aktywności obywatelskiej i społecznej.
 • Podejmowanie i promowanie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym również osób niepełnosprawnych.
 • Rozwój oferty turystycznej obszarów wiejskich.
 • Dążenie do kulturowego, cywilizacyjnego i społecznego rozwoju oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego kraju zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
 • Opieka, promocja i realizacja oferty nowo utworzonej Miejscowości Tematycznej „Dulowa. Zaginiona Wioska”.
 • Prowadzenie działalności badawczej, oraz promocja polskiego dziedzictwa i kultury w kraju i za granicą.
 • Współpraca ze środowiskami polonijnymi.
 • Inspirowanie i wspieranie osób poszukujących własnego rozwoju, w tym również osób niepełnosprawnych.
 • Promocja i rozwój przedsiębiorczości.
 • Promocja Integracji Europejskiej.